Điều khoản sử dụng - Miễn trừ trách nhiệm

1. Công ty top là website để người dùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm làm việc ở các công ty IT và liên quan IT

2. Toàn bộ thông tin đăng tải trên congtytop.com là do người dùng cung cấp. Người dùng đăng thông tin lên congtytop.com chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin đó.

3. Chúng tôi không có trách nhiệm quản lý, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung đăng tải bởi người dùng.