TwentyCI Asia (1)

Sản phẩm 1-50
7 Tran Phu Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:11:33
Công sếp là nữ nên rất ki bo trong chi tiêu, phong trào kém.Mang tiếng cty sản phẩm nhưng vào làm outsource.Được cái thoải mái về thời gian làm việc, không OT.Cứ khoảng 2,5 năm là thay máu nhân viên 1 lần.Nên các anh em join cứ xem xét kỹ.Và quan trọng nhất là không nên nghe xếp hứa hẹn gì cả, hứa hẹn thay đổi chế độ, cách làm việc hứa lên hứa xuống 3-4 năm nay vẫn đâu vào đó.