TPCOMS (1)

Sản phẩm 51-150
District 3, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:39
HR Manager phỏng vấn như kiểu cho đủ số lượng KPI. Tào lao.