Ssoft (1)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:13:23
Công ty này như buồi sắp giải thể rồi mọi người không nên vào lừa đảo. Ép bức nhân viên. Không đóng bảo hiểm.