SinKa Việt Nam (1)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:11:33
Công ty gì mà đi làm như đi chơi vậy. Làm ra làm và chơi cũng ra chơi. Nhưng có việc mà lo chơi sẽ được sếp cầm gậy như ý quật cho nát lưng.