ShareRing (3)

Sản phẩm 1-50
220 A-C Nguyen Dinh Chieu street, ward 6 (Level 4) District 3 Ho Chi Minh

Tiến  (Trưởng phòng)  

- Làm web clone 1 trang khác bên này mà hơn nửa năm chưa xong.
- Nội dung không chỉnh cho khách
- Tốc độ rùa bò, đòi tiền thì thanh toán hết 100% mà làm không ra sao cả. không thấy chuyên nghiệp gì hết.