Portlogics (1)

Sản phẩm 151-300
405 Trường Chinh Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:01:46
Lương trễ không trừ tháng nào, hết tháng này mới được nhận lương tháng sau.Quy chế lằng nhằng mục đích trừ lương nhân viên.