NUS Technology (1)

Dịch vụ 51-150
19 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:45:54
Truớc khi đi phỏng vấn đã giao kèo là sau 30 ngày thì mới đi làm đuợc, và bên hr cũng đồng ý. Sau khi phỏng vấn xong lại đi gửi mail cho mình là muốn đi làm ngay không chờ 30 ngày và đánh rớt làm mình phí mất nữa buổi nghỉ phép.Không ra hệ thống gì cả. Bạn nào sắp đi phỏng vấn thì né gấp đi. Mắc công vào rồi phí mất mấy buổi nghỉ phép.