Kootoro Việt Nam (2)

Sản phẩm 1-50
311 Điện Biên Phủ District 3 Ho Chi Minh

BD kootoro (Quèn cu li)    

2020-05-15 16:44:00
Đến chuyện anh Coo Cường , suốt ngày múa mồm múa mỏ , để cho đám lình làm càng , gặp ngay thằng tính op cung phụng như cha như chú nó . Khi có việc lại đem lính lác ra check , quy trình này nọ , bản thân nó đã biết cái quy trình gì chưa . Vây biết bao nhiêu chuyện hệ quả của việc quản lý giờ kêu lấy số liệu của thế hệ bê bối trước check lại , vô lý hết sức , mổi lần đi họp là nhưc đầu nghe coo múa thì thôi . Làm như shit múa thì giỏi . Cty như cái sân khấu toàn diễn viên gạo cội .