KIM TIN GROUP (1)

Sản phẩm 301-500
69 Nguyễn Thi District 5 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:02:39
Làm ăn phương thức nhà nước, cần có tình cảm và khôn khéo, doanh thu luôn quan trọng hơn an toàn lao động. Mới ra trường nên làm được giao nhiều việc không tên.