Keaz (1)

Sản phẩm 1-50
220A-C Nguyễn Đình chiểu, phường 6 District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:40:08
Công ty như cục cức, Tim làm việc như thằng lòn. Bỏ bê nhân viên, không lương tháng 13. A em biểu tình ào ào. Đừng nên vào