HPT (1)

Dịch vụ 151-300
03 Nguyễn Lương Bằng District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:50:24
Công ty cùi mía về lương và phúc lợi! Đang đi xuống do thi phần bị chiếm dần dần bởi CMC. Lương kém cạnh tranh khiến nhân sự nghỉ rất nhiều, thay máu thường xuyên. Vừa chuyển sang văn phòng mới tuy đẹp nhưng chắc cũng chẳng khá hơn xưa về lương lậu!