HAE GROUP (1)

Sản phẩm 1-50
Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:11:33
Công ty không được đăng ký rõ ràng và một công ty khác đứng ra làm giấy tờ trả lương, làm việc không có quy trình, công ty không có phúc lợi gì cả, ngay cả lương 13 cũng không bảo đảm là sẽ có hàng năm, manager không bao giờ nhận lỗi của mình, không có chính sách tăng lương rõ ràng