FPT Software (14)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn Danh  (Cựu Fsofter)  

FSoft thực hiện chủ trương đi làm mùa dịch, chết kệ mẹ chúng mày