Codix (1)

Sản phẩm 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:23:03
vô làm sẽ được train để làm 1 công việc nho nhỏ đơn giản trong 1 hệ thống lớn sau đó thì cứ làm hoài như vậy suốt nhiều năm thích hợp cho người có trình độ yếu kém.