CODE88 COMPANY LIMITED (1)

Sản phẩm 51-150
60A Truong Son Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:24:19
vừa pv thực tập ở đây, khi vào sẽ có một bài test 10 câu (OOP, 1 bài code), làm xong sẽ được gặp các anh chắc là Senior,