BASE Business Solution (1)

Dịch vụ 51-150
9 Đoàn Văn Bơ District 4 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:19
Phỏng vấn rất xàm. Không hỏi về kinh nghiệm và ưu điểm của ứng viên, hỏi có biết nhậu không? Người phỏng vấn rất thiếu kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng phỏng vấn (nói toẹt ra là kiểu xem thường ứng viên, trong khi bản thân là ếch ngồi đáy giếng)