Athena Studio (10)

Sản phẩm 1-50
Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh  (Dev)  

đồng nghiệp nhiều người giỏi để học hỏi, thân thiện vui vẻ, cty quan tâm nhiều đến sức khoẻ của mọi người
tự bạn dua ngày deadline nên deadline sẽ là trách nhiệm của bạn

chưa thấy ra "điều bạn không thích" ở athena là gì, nhưng phải viết dài như vầy vì phải đủ 50 kí tự